§ 1

Niniejszy regulamin strony internetowej Heliosis (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki korzystania z treści, materiałów graficznych oraz multimedialnych zawartych na www.heliosis.pl (zwanej dalej "stroną internetową").
Zasady ochrony danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną są zamieszczone w polityce prywatności.

 

§ 2

Właścicielem i administratorem strony internetowej jest Mega-Star Transport.
Uwagi dotyczące funkcjonowania strony internetowej można zgłaszać za pośrednictwem poczty mailowej, na adres:
biuro@heliosis.pl

 

§ 3

Do korzystania ze strony internetowej niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

 

§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę odwiedzającą stronę internetową. Osobą odpowiedzialną za edycję i moderacje treści zawartych na stronie internetowej jest Administrator.
Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze strony internetowej.
Poprzez rozpoczęcie korzystania ze strony internetowej, Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 5

Strona internetowa pozbawiona jest systemu rejestracji i logowania.

 

§ 6

Każda osoba ma prawo:

przeglądać treści publikowane na stronie internetowej,
komentować artykuły w umożliwiających to działach strony internetowej,
zgłaszać nadużycia oraz wszelkie błędy zauważone na stronie internetowej,
korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

 

§ 7

Zamieszczanie na stronie internetowej treści bezprawnych, obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

 

§ 8

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji narzędzi oraz sposobu działania strony internetowej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

Ponadto Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami;
przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu);
opóźnienia w działaniu strony internetowej lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych);
szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej ( w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.);
szkody użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

 

§ 9

Administrator ma prawo usunąć każdą treść niezwiązaną z tematyką strony inernetowej, naruszającą postanowienia § 7 i 8 niniejszego Regulaminu. Dotyczy to w szczególności komentarzy pod treściami strony internetowej, zamieszczonych przez użytkowników.

 

§ 10

Strona internetowa oraz materiały na niej zawarte podlegają ochronie przewidzianej w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j, Dz.U. z 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j., Dz.U. z 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 

§ 11

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na portalu w dziale "Regulamin".

 

§ 12

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania strony internetowej wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Kodeksu Cywilnego.

 

§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej.